Isang Handog ng Pagkilala Para sa mga Nagreretiro (Tribute)

index tribute     

   Ang hindi inaasahang kagila-gilalas na sandali ay bigla lamang magaganap sa ating buhay. Ang tribute na nilayong ibinigay para sa mga nagreretiro sa kani-kanilang panunungkulan sa paaralang Sacred Heart School- Hijas de Jesus ay panghabam-panahong mananatili sa puso’t isipan na hangga’t maaari'y hindi sana ito mawawala nang lubusan sa ating mga alaala. 

      Kung darating man ang panahong di- mapigilan ang unti-unting pagkakabura ng aking kaalaman, tiyak na ang mga bakas ng mga kaaya-ayang karanasang naganap mula sa aking minamahal na pamilyang SHS-HDJ ay maiiwan pa rin dahil nakaukit na ito sa aking puso. Ipinaramdam sa akin ang kanilang walang dudang bukas-loob na pagtanggap sa akin kahit sa gitna ng mga kahinaan ngunit ito’y kanilang pinanday nang may buong dedikasyon sa pamamagitan nang walang sawang paulit - ulit na pamamahagi sa mga hiyas at katangian ni Madre Candida Ma. de Jesus.

     Bagkus pa man, tumugon ito na maging karapat-dapat at mabisang kahawig o di- kaya’y malapit sa puso ni Hesus na maisasagawa ang aking mga tungkulin bilang isang guro, kaibigan, kakamping ina’t lola sa kanilang pagturing sa akin.

2 tribute

     Ang ginawang handog na pagkikilala (tribute)na nakatuon sa mga nagreretirong myembro ng pamilya ay di-matatawarang nakapagtataba ng puso. Totoong tumimo ang bawat mensaheng ibinahagi ng mga kasamahan nang hindi mo inakalang simpleng kakaunting kinagawiang pagtulong at pagsasagawa ng iyong responsibilidad bilang kapatid sa kapwa ay hindi pala inilista lamang sa tubig ngunit ito nga’y kanilang ginagawang huwad para maging bahagi rin ng kanilang pagkatao.

     Sana ang natanggap na butil ng kabutihang itinanim sa puso mula sa iba ay maipapasa rin nang hindi magpakailanman maghihintay ng anumang kapalit. Ito ay isang panawagan bilang bahagi ng malaking pamilya ni Madre Candida Ma. de Jesus na nangangasiwang ipagpatuloy na palaganapin ang kanyang misyon dito sa lupa. Talagang nangangailangan ito ng sariling paniniwala at pagtitiwala upang matamasa ang tunay na kahulugan ng kanyang mga adhikain.

     Maraming salamat, mahal kong pamilyang Hijas de Jesus, sa inyong kasiglahang pakikipagbahagi sa misyon ni Santa Candida Ma.de Jesus. Totoong hindi madali ang landas na aking tinahak habang isinasakatuparang taglayin ang kanyang mga pambihirang hiyas dahil paminsan-minsan sumalungat ang aking pakikitungo sa iba ng iilang mga alituntunin at ang aking mga maling palagay sa kanyang mahahalagang pag-uugali.

     Gayunpaman ang buhay na halimbawa ng mabubuting gawi ng pagiging "Tatak- Hijas: Kapatid sa Kapwa" ay mas konkretong naipamamalas kaysa sa mga salita lamang. Isang malinaw na pagpapakita nito sa akin ang ginawang tribute ng pagpapadama nito na kabilang akong kasapi sa mga kusang mapagmahal na pamilyang Hijas de Jesus, Cebu City.

3 tribute

      Ibig kong ipahayag ang aking buong pusong pasasalamat sa ating masisigasig na Faculty Club Officers ng SY 2020-2021 na pinamunuan ni Gng. Seachel Lopez, sa aming dakilang punong guro, Gng. Rosalie Idulsa at sa mga mahahabaging madre ngunit matatag sa kanilang pinag-iisang-isang prinsipyo, sa suporta nina Sister Georgita Hormillosa, F.I. at Sister Rachel Bade, F.I. na pinayagang maisagawa ang tribute na ito. Pagpapalain sana tayong lahat ng Diyos at patuloy na ipamuhay ang karisma ni Santa Candida saan man tayo padparin ng kapalaran.